Tietosuojaseloste: Superson Oy

Rekisterinpitäjä
Nimi: Superson Oy
Y-tunnus: 2446612-0
Osoite: Konepajankuja 1, 00510 Helsinki
Puhelinnumero: +358 10 271 7878
Sähköpostiosoite: info@superson.co

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Superson Oy
Nimi: Pirjo Airaksinen
Osoite: Tehtaankatu 27-29 A, 00150 Helsinki
Puhelinnumero: +358 400 303043
Sähköpostiosoite: pirjo.airaksinen@superson.co

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä tietoja käytetään:
Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tunnistamiseen. Palveluistamme kertomiseen. Asiakassuhteen ja kumppanuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Tietojen keräämisen peruste
Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan ja yhteistyökumppanin suostumuksella, tai asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Yhteistyökumppanin y-tunnus tai henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai suhteen kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöiltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
Tietoja kerätään myös Google Analytics- ja Pipedrive-analytiikkatyökalujen avulla.
Muista julkisista ja avoimista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiämme sivujen ja tarjoamiemme palvelujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä sekoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Data Protection Policy: Superson Oy

Data Collector
Name: Superson Oy
Business ID: 2446612-0
Address: Konepajankuja 1, 00510 Helsinki, Finland
Telephone number: +358 10 271 7878
E-mail address: info@superson.co

Contact Person for the Register
Company: Superson Oy
Name: Pirjo Airaksinen
Address: Tehtaankatu 27–29 A, FI-00150 Helsinki, Finland
Telephone number: +358 400 303043
E-mail address: pirjo.airaksinen@superson.co

Intended Purpose of the Register
The collected data shall be used for:
Identifying the client and collaboration partner. Providing information on the company’s services. Maintaining and developing the client and partner relationship.

Grounds for Collecting Data
Data concerning a client or collaboration partner shall be collected and
processed with the client’s or collaboration partner’s consent or in order to enforce a contract concluded with a client or collaboration partner.

Information Content of the Register
The company’s name, business ID, address, e-mail address, and phone number.
The collaboration partner’s business ID or identity number, address, e-mail address, and phone number.

Data Retention Time
The data shall be stored as long as it is needed to enforce a contract concluded with a client or collaboration partner or to develop the client or partner relationship.

Regular Data Sources
Data for the register shall be collected:
From the persons themselves. From registers maintained by the authorities within the limits of the law.
Data shall also be collected with the aid of the Google Analytics and Pipedrive analytics tools.
From other public and open sources.

Regular Release of Data and Data Transfer Outside the EU or EEA
Data shall not be regularly released outside the company.

Use of Cookies
We use cookies on our website. Cookies are small text files sent to, and saved on, the user’s computer, and they make it possible for the administrator of the website
to identify frequent visitors to the site, facilitate user login, and enable the creation of combination data on the visitors.
On the basis of this feedback, we can continuously improve the contents of our website.
Cookies do not damage the users’ computers or files.
We use cookies in a way that allows us to offer our clients information and services based on their individual needs.
If the user visiting our website does not want us to access the abovementioned information with the aid of cookies, most browsers allow the cookie function to be turned off. Usually this takes place via browser settings.
It is, however, advisable to take into account the fact that cookies may be necessary for the proper functionality of some of the web pages we maintain or services we offer.

Register Protection
Data is transferred over an SSL-protected connection.
Electronic data is protected with usernames, passwords, and a firewall.
Only persons employed by the data collector who need the data in their work have access rights to the data.

Automated Decision Making
Automated individual decisions (Article 22 in the GDPR) shall not be made.

Rights of the Data Subject
The data subject has the right to check what kind of personal data has been saved about them in the person register.
A signed written request for inspection must be sent to the contact person for the register.
The right to check the data is cost-free when conducted once a year at most.
The data subject has the right to demand the correction or removal of incorrect or dated data or the transfer of the data from one system to another.
They also have the right to restrict or object to the processing of their data in accordance with Articles 18 and 21 of the General Data Protection Regulation.
The data subject has the right to withdraw previously provided consent for data processing or file a complaint with the supervisory authority about matters related to the processing of their personal data.
The data subject also has the right to forbid the use of their personal data for direct marketing purposes.The data subject also has the right to forbid the use of their personal data for direct marketing purposes.